Zespół: dr hab. Tomasz Cieślak

dr hab. Tomasz Cieślak

 

Kontakt:

Biogram:

Tomasz Cieślak, dr hab. prof. nadzw. UŁ (ur. 1966 r. w Łodzi), w roku 1997 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, habilitował się w roku 2012. Jest pracownikiem Katedry Literatury i Tradycji Romantyzmu w Instytucie Filologii Polskiej UŁ.

Głównym obszarem jego zainteresowań jest dwudziestowieczna i najnowsza poezja polska. Opublikował szkice i rozprawy dotyczące najwybitniejszych poetów polskich XX wieku: Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima, Aleksandra Wata, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Mirona Białoszewskiego. Jest współredaktorem i współautorem książek zbiorowych: dwutomowego opracowania Literatura polska 1990–2000, Kraków 2002; Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, Kraków 2009; Cielesność w polskiej poezji najnowszej, Łódź 2010 oraz dwu książek autorskich: W poszukiwaniu ostatecznej tajemnicy. Szkice o polskiej literaturze XX wieku i najnowszej, Łódź 2009 i monografii Nowa poezja polska wobec poprzedników. Lektura relacyjna, Łódź 2011.

Odrębne pole jego działalności naukowej stanowią kwestie pogranicza kulturowego oraz zagadnienia regionalnego życia literackiego. Jest stałym recenzentem tomów poetyckich autorów związanych z regionem łódzkim w lokalnym miesięczniku kulturalnym „Kalejdoskop” oraz recenzentem ogólnopolskiego miesięcznika „Nowe Książki”.

Wybrane publikacje:

Książki:

  • Julian Tuwim. Biografia, twórczość, recepcja, red. K. Ratajska, T. Cieślak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, stron 303; reedycja w formie e-booka: Wyd. UŁ 2011.
  • Nieszczęsny Cagliostro. Nieznane teksty Juliana Tuwima. Szkic biograficzny, opracowanie i przypisy T. Cieślak, Oficyna Bibliofilów i Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 2003, stron 87.

Artykuły:

  • Tych kilka bałuckich ulic... O podróżach do Łodzi w prozie lat 90., „Prace Polonistyczne” LVIII, 2003, s. 299–311.
  • Kilka uwag o przedstawieniach przestrzeni łódzkiej w liryce, w: Studia i prowincje kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Alinie Kowalczykowej, pod red. Jacka Brzozowskiego, Mirosława Skrzypczyka i Marka Stanisza, Wyd. IBL, Warszawa 2012, s. 490–504.
  •  (Re)kreacja miejsca. Łódź w „Mieście do zjedzenia” Przemysława Owczarka, [w:] Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. Wojciech Browarny, Dobrawa Lisak-Gębala, Elżbieta Rybicka, Kraków 2015, Universitas, s. 404– 412.
  •  Dziwna piosenka Juliana Tuwima, “Czytanie Literatury” 2014, nr 3, s. 15–21.

Hasła słownikowe:

  • Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, pod. red. Jacka Gałuszki, Grażyny Maroszczuk i Agnieszki Nęckiej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2010: „Arterie” s. 26–27; „Carpe Diem. Pismo ludzi twórczych“, s. 50; „Kultura i Biznes. Magazyn Regionu Łódzkiego”, s. 143; „Kurier Kultura i Rzeczywistość”, s. 146; „Młoda Łódź. Nieregularnik obiecujących twórców”, s. 172; „Ten Ton. Kalejdoskop kultury, biznesu i...’, s. 303; „T.T.R. Tomik Tekstów Różnych”, s. 307–308; „W kręgu literatury”, s. 326–327.

Back to Top